Anbefaling vedrørende anvendelse af "profylaksebekendtgørelser"

09-02-2012

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens anbefaling
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort en ny vejledning om, hvornår det kan være hensigtsmæssigt for offentlige myndigheder at anvende profylaksebekendtgørelser.

En profylaksebekendtgørelse er en frivillig bekendtgørelse om, at ordregiver agter at indgå en kontrakt, jf. håndhævelseslovens § 4. Ved at offentliggøre en profylaksebekendtgørelse samt afholde 10 dages stand still-periode forud for kontraktindgåelse, kan ordregivere bl.a. sikre sig mod, at tildelinger bliver mødt med sanktionen ”uden virkning”. ”Uden virkning” betyder, at ordregiver påbydes at bringe kontrakten til ophør.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefaler bl.a. at anvende en profylaksebekendtgørelse ved indgåelse af kontrakt på grundlag af en indgået rammekontrakt udbudt af en indkøbscentral. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anfører bl.a. i forhold til rammekontrakter udbudt af en indkøbscentral:

I visse tilfælde kan der opstå usikkerhed om eller bekymring for, om en rammeaftale er i overensstemmelse med udbudsdirektivet. F.eks. kan det være behæftet med usikkerhed, i hvilke tilfælde et ”træk” på rammeaftalen kan erklæres for uden virkning. På den baggrund anbefales det generelt, at ordregiver ved et ”træk”, der overstiger tærskelværdien i udbudsdirektivet, offentliggør en profylaksebekendtgørelse i overensstemmelse med proceduren i håndhævelseslovens § 4.

Det er således kun relevant at anvende en profylaksebekendtgørelse ved ”træk” (køb) på en rammeaftale, når køb overstiger EU’s tærskelværdier.


Statens Indkøb anbefaler sine ikke-statslige kunder at anvende profylaksebekendtgørelser
Statens Indkøb anbefaler i henhold til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens generelle vejledning, at Statens Indkøbs ikke-statslige kunder, dvs. kommuner, regioner og som udgangspunkt selvejende institutioner, bør anvende profylaksebekendtgørelse samt afholde 10 dages stand still-periode forud for kontraktindgåelse:

  • Ved ”træk” på Statens Indkøbs rammeaftaler,
  • og hvor købet og/eller købene overstiger EU’s tærskelværdier.

Der vurderes ikke at være behov for, at statsinstitutioner anvender profylaksebekendtgørelser i forbindelse med brug af Statens Indkøbs rammeaftaler.


Mere information
De nærmere betingelser, herunder hvilke oplysninger en profylaksebekendtgørelse skal indeholde, fremgår af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens anbefalinger, som du finder her.

Kommuner, regioner og selvejende institutioner, som ønsker at offentliggøre en profylaksebekendtgørelse, kan også rette henvendelse til Marianne Røder Lauridsen (marla@modst.dk) i Moderniseringsstyrelsen, hvis der er spørgsmål eller behov for assistance i forbindelse hermed.

Der henvises endvidere til SKI’s trin for trin vejledning om profylaksebekendtgørelser, der forklarer, hvordan man i praksis indrykker en profylaksebekendtgørelse. Læs mere på www.ski.dk/profylakse.