Markedsdialog i forbindelse med udbud af managementaftale vedrørende effektivisering

28-11-2016

Moderniseringsstyrelsen påtænker at gennemføre et udbud af en fællesstatslig rammeaftale om tjenesteydelser til brug for effektiviseringsopgaver. I den forbindelse gennemføres en dialog med markedet i overensstemmelse med udbudslovens § 39.

Formålet er at søge input fra markedet, der kan benyttes som baggrund for udarbejdelse af udbudsmaterialet.

 

Udvælgelseskriterier

Dialogmøderne vil af hensyn til ressourceforbruget blive gennemført med et begrænset antal deltagere. Såfremt et større antal henvender sig, vil udvælgelsen af dialogpartnere ske på grundlag af objektive og saglige kriterier, idet det tilstræbes, at gruppen af dialogpartnere sammensættes på en sådan måde, at den er repræsentativ for markedet set i forhold til:

  • Konsulenthusene aktuelt udøver virksomhed inden for området
  • Konsulenthusene har erfaring med levering af konsulentydelser vedrørende effektivisering til større virksomheder eller institutioner
  • Konsulenthusenes størrelse (der ønskes dialog med både større og mindre virksomheder)

Forud for møderækken vil Moderniseringsstyrelsen distribuere de emner og spørgsmål, der ønskes drøftet med dialogdeltagerne.

 

Leverandørfelt

Ud fra ovenstående kriterier påtænkes at invitere i alt 15 konsulenthuse til dialogmøder. Såfremt et konsulenthus ønsker at deltage i dialogen, kan der rettes henvendelse til Rebecca Preisler på rrh@modst.dk senest den 5. december 2016.

 

Rammer

  • Mødevarighed: Dialogmøderne forventes at vare maksimalt én time, afholdt hos Moderniseringsstyrelsen i uge 48-49.
  • Mødeantal: Der forventes afholdt møder med ca. 15 konsulenthuse.