Indkøbsrapportering

Alle ministerområder skal fra 1. januar 2007 give oplysninger om deres indkøb til Moderniseringsstyrelsen, som det fremgår af indkøbscirkulærets § 2, stk 5.

Formålet med rapporteringen er, at kunne følge op på anvendelsen af fælles statslige indkøbsaftaler og forberede udbud af nye indkøbsaftaler.

Ministerområderne kan selv tilrettelægge dataindsamlingen, så længe rapporteringskravet opfyldes.


Rapporteringskrav i hovedtræk
Ministeriernes forpligtelser vedrørende indkøbsrapportering kan i hovedtræk beskrives således:

  • Alle indkøb skal registreres på virksomhedsniveau med angivelse af leverandør, indkøbskategori og beløb.
  • Hvert ministerområde skal sikre, at ovenstående data for ministeriets myndigheder samles, og at de er komplette, retvisende og konsoliderede.
  • Hvert ministerområde skal kvartalsvis sikre og godkende, at data er tilgængelige for Moderniseringsstyrelsen i SKS eller ved manuel indsendelse. For ministerier, der tidligere har rapporteret via SKS anses data for at være godkendte efter kvartalsgodkendelsen af regnskabet, med mindre ministeriet overfor Statens Indkøb gør opmærksom på, at datamaterialet ikke er retvisende, og at et andet fremsendes.
  • Hvert ministerområde skal bidrage med yderligere oplysninger på forespørgsel fra Moderniseringsstyrelsen.

For yderligere forklaring og vejledning til ovenstående, se vejledning til rapportering her (docx).

Frister for manuel indsendelse af data eller forbehold overfor data i SKS:

  • 1. kvartal 2016: 16. maj 2017
  • 2. kvartal 2016: 15. august 2017
  • 3. kvartal 2016: 14. november 2017
  • 4. kvartal 2016: 20. februar 2018

Manuel indsendelse af data skal ske til indkobsrapporter@modst.dk inden for ovenstående frister. Ministerier, der løbende giver data via SKS, behøver ikke aktivt at godkende trækket fra SKS for hvert kvartal.

Det skal understreges, at der kun skal angives data for indkøb, idet det tidligere krav om noter er bortfaldet som angivet i vejledningen til rapportering.


Hvem skal indrapportere?
Alle statslige institutioner, der er omfattet af Cirkulære om indkøb i staten, er forpligtede til at give oplysninger om deres indkøb til Moderniseringsstyrelsen. Det er ministeriernes pligt at sikre, at alle relevante institutioner i ministeriet lever op til rapporteringskravet.

 

Hvilke indkøbskategorier og leverandører?
Se indkøbskategorier og liste over leverandører med CVR-numre.