Indkøbskategorier

Registrering af myndighedernes indkøb skal ske på baggrund af de fælles statslige indkøbskategorier.

Indkøbskategorierne anvendes ved, at alle indkøb påføres den indkøbskategori, der bedst beskriver varens eller tjenesteydelsens art, og alle indkøb skal kategoriseres.

Kategorierne er inddelt efter en række overgrupper, der gør det lettere at finde den mest retvisende kategori. Der er endvidere givet en række eksempler på indkøb inden for hver kategori.

Se Oversigt over fælles indkøbskategorier for staten pr. 1. januar 2017 (xlsx) (opdateret april 2016. I oversigten for 2016 er kun ændret i overskriften for kategori 2110 og i enkelte af indkøbseksemplerne, IKKE i selve kategorierne). Bemærk, at der ikke er foretaget ændringer fra 2016 til 2017.

Revidering af oversigten over indkøbskategorier
Kategorierne revideres som udgangspunkt en gang årligt på Statens Indkøbs initiativ for at sikre, at kategorierne optimeres i forhold til opfølgning på indkøbsaftaler, en enkel kategorisering samt understøttelse af nye udbud.

Institutioner, der anvender SAP, skal selv sørge for, at læse de nye kategorier ind i de relevante systemer.

Institutioner, der er serviceret af Statens Administration, får automatisk indlæst nye kategorier.

Såfremt der er tvivl om hvilken indkøbskategori, der bør anvendes, kan institutionen kontakte Statens Indkøb for afklaring via indkobsrapporter@modst.dk. Eksempler på afklaringer kan løbende blive skrevet ind i eksempellisten i oversigten over indkøbskategorier for at sikre en ensartet anvendelse af koderne på tværs af staten.

Anvendelse af indkøbskategorier
For yderligere forklaring og vejledning til ovenstående, se vejledning til rapportering (docx). Vejledningen er under opdatering, og en ny version vil blive lagt på denne side, når det er muligt.