Udbud i 11. fase af Statens Indkøbsprogram

Den danske stat v/Moderniseringsstyrelsen forventer i løbet af 2016 at sende rammekontrakter i udbud inden for følgende indkøbsområder: 

  • AIA-anlæg og Kontrolcentral (EU-udbud)
  • Flytteydelser (EU-udbud)
  • Kontorartikler (EU-udbud)
  • Kontormøbler (EU-udbud)
  • Netværkskomponenter (EU-udbud)
  • Rengørings– og forbrugsartikler (EU-udbud)

Rammekontrakterne udbydes med henblik på at standardisere og koordinere større fællesstatslige indkøb. De statslige myndigheder er endvidere forpligtede til at anvende rammekontrakterne, når de køber varer og tjenesteydelser, som er omfattede af de pågældende aftaler.

Udbudsbekendtgørelser samt udbudsmateriale vedrørende de ovenstående indkøbsområder forventes offentliggjort i perioden maj – juli 2016. Udbudsforretningerne forventes gennemført med henblik på kontraktstart 1. januar 2017.

I forbindelse med genudbuddet af Kontrolcentral og udbud af AIA-anlæg lægges der som udgangspunkt op til, at de to kontrakter udbydes samlet for at realisere positive synergieffekter. Den endelige afklaring af hvorvidt de to ydelser udbydes sammen eller enkeltvis vil foregå med tæt inddragelse af ministerområderne i de ekspertgrupper, der forventes nedsat i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af udbuddene, samt inddragelse af markedet.

 

Kontaktpersoner

AIA-anlæg og Kontrolcentral: Marie Elisabeth Andersen, maela@modst.dk

Flytteydelser: Rikke Skovgård Hansen, riskh@modst.dk

Kontorartikler: Vera Marton, verma@modst.dk

Kontormøbler: Rita Sulumova, risul@modst.dk

Netværkskomponenter: Christoffer Værgman Jeppesen, chvae@modst.dk

Rengørings- og forbrugsartikler: Helene Hansen, helha@modst.dk

 

Indledende markedsundersøgelse (teknisk dialog)

Som led i at forberede udbuddene i 11. fase af Statens Indkøbsprogram bedst muligt samt at sikre, at udbudsbetingelserne er konforme med markedets generelle forventninger og muligheder, er det besluttet at gennemføre en teknisk dialog med markedet i overensstemmelse med udbudslovens § 39.

For udbuddene vil gennemførelsen af dialogen foregå gennem afholdelse af ét møde med hver af de udvalgte dialogpartnere. Dialogmøderne forventes afholdt i perioden fra medio januar til marts 2016.

Møderne, der forventes at have en varighed af ca. 1 time, vil som udgangspunkt blive gennemført på dansk. Dialogmøderne vil af hensyn til ressourceforbruget blive gennemført med et begrænset antal deltagere. Deltagerantallet vil variere fra udbud til udbud, men det forventes, at Moderniseringsstyrelsen vil gennemføre mellem 3 og 8 møder pr. udbud. Såfremt et større antal henvender sig på baggrund af annonceringen på statensindkob.dk eller udbud.dk, vil udvælgelsen af dialogpartnere ske på grundlag af objektive og saglige kriterier, idet det tilstræbes, at gruppen af dialogpartnere sammensættes på en sådan måde, at den er repræsentativ for markedet set i forhold til:

  • Leverandørens størrelse
  • Geografisk spredning/placering

Moderniseringsstyrelsen vil udsende en spørgeramme i et enslydende brev, som de udvalgte virksomheder vil modtage fra Moderniseringsstyrelsen. Møderne vil blive tilrettelagt på en sådan måde, at alle deltagere får de samme oplysninger.

Virksomheder, som har interesse i at deltage i dialogen vedrørende udbuddene, kan sende anmodning om deltagelse til de relevante kontaktpersoner, som er nævnt ovenfor. Anmodningen fremsendes til de relevante kontaktpersoner (jf. ovenfor) snarest muligt og senest inden mandag d. 11. januar 2016.

Det ses gerne, at virksomhederne ved en anmodning om deltagelse vedlægger en kort beskrivelse af virksomheden i relation til de ovennævnte forhold, der vil kunne bruges ved udvælgelsen. Moderniseringsstyrelsen forbeholder sig retten til at anmode virksomhederne om at fremsende yderligere relevante virksomhedsoplysninger til brug for en eventuel udvælgelse af, hvem der vil blive indkaldt til dialogmøde.

Det står Moderniseringsstyrelsen frit for at vælge, om - og i givet fald hvorledes - konklusionerne fra møderne skal indgå i den efterfølgende beslutningsproces og udformningen af det endelige udbudsmateriale. Opmærksomheden henledes på, at Moderniseringsstyrelsen som offentlig myndighed er omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven. Uanset virksomheders evt. angivelser om fortrolighed mv. vil Moderniseringsstyrelsen derfor kunne være forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, der følger af offentlighedslovens og forvaltningslovens bestemmelser.

Det bemærkes for en ordens skyld, at de omkostninger, som virksomheder måtte have ved at deltage i den tekniske dialog, ikke godtgøres af Moderniseringsstyrelsen.