Spørgsmål til Rådgivningsenheden: Hvad er hjemlen til ”følg eller forklar”- princippet?

15-05-2019
Viden og værktøjer

Siden starten i april i år har Rådgivningsenheden fået over 100 henvendelser fra ca. 50 statslige institutioner. Et par af spørgsmålene til telefonhotlinen har omhandlet brugen af sociale klausuler i udbud. Vi gengiver her rådgivernes svar på spørgsmålene. Du kan også ringe til hotlinen på 20 41 78 45, hvis du har spørgsmål om udbud og indkøb i staten.

To personer snakker om udbud foran et bord med en åben bærbar computer og en notesblok.

Hvad er hjemlen til ”følg eller forklar”-princippet?

Forpligtelsen til at overveje sociale klausuler er hjemlet i finanslovsaftalen fra 2013 og aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2014. Som led i en regeringsaftale fra november 2018 blev tærskelværdierne og retningslinjerne for anvendelsen af sociale klausuler justeret.

Er ordregiver forpligtet til at anvende sociale klausuler, jf. ”følg eller forklar”-princippet? 

Formålet med de sociale klausuler er at skabe flere praktikpladser i Danmark. Der foreligger ikke en pligt til at anvende sociale klausuler i alle udbud. ”Følg eller forklar”- princippet indebærer, at de offentlige ordregivere i relevante udbud enten skal anvende sociale klausuler eller forklare, hvorfor de ikke gør det.

Relevante udbud er afgrænset til bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter, som udføres i Danmark og opfylder nedenstående krav:

  • Bygge- og anlægskontrakter, som har en varighed af mindst seks måneder samt en kontraktværdi på mindst 5 mio. kr. ekskl. moms og/eller minimum lønsum på 4 mio. kr., eller
  • Tjenesteydelseskontrakter, hvor kontrakten udføres i Danmark og har et driftselement (fx rengøring eller kantinedrift), en varighed af mindst seks måneder samt en kontraktværdi på mindst 5 mio. kr. ekskl. og/eller minimum lønsum på 4 mio. kr. Her vil fx serviceassistentuddannelsen og gastronomuddannelsen (fx cater eller kok) kunne være relevant.

Det skal fremgå af ordregivers hjemmeside, hvis der anvendes sociale klausuler, og hvorfor det ikke giver mening at anvende dem i udbuddet. Det kan eksempelvis være, fordi man allerede har lignende ordninger, som partnerskabsaftaler mv.

Der skal også følges op på, hvordan kravet bliver opfyldt i kontrakten, hvis man anvender sociale klausuler i udbuddet, Dette kan fx gøres ved, at leverandøren fremlægger en praktikantplan for beskæftigelse af elever på opgaven og/eller at leverandøren oplyser om antallet af aktuelt beskæftigede elever på løbende møder med ordregiver.

Hvilke uddannelsesordninger er relevante i forhold til ”følg eller forklar”-princippet?

”Følg eller forklar”-princippet fokuserer på praktikpladser, der er omfattet af lov om erhvervsuddannelser og lov om erhvervsgrunduddannelser m.v., som pr. 1. august 2019 erstattes af lov nr. 697 af 8. juni 2018 om forberedende grunduddannelse, eller lignende ordninger i andre EU/EØS-lande. Begge uddannelsesordninger omfatter flere uddannelser inden for bl.a. byggeri, transport, medier, sundhed, elektricitet, service m.v. Et praktikforløb beror på en uddannelsesaftale mellem en elev under uddannelse og en arbejdsgiver.

Vurderingen af relevante uddannelser i forhold til det enkelte udbud, afhænger af den pågældende tjenesteydelse eller bygge- og anlægsopgave, som udbydes. Undervisningsministeriet kan i tvivlssituationer bistå med at vurdere, om en uddannelsesordning eller lign. ligger inden for rammerne for lov om erhvervsuddannelser og lov om erhvervsgrunduddannelser mv.

Læs mere i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens: Vejledning om sociale klausuler i udbud