Spørgsmål og svar: Hvor lang må løbetiden være for rammeaftaler under light-regimet?

05-11-2019
Light-regimet

Begrænsningen i rammeaftalers løbetid på fire år i udbudslovens § 95, stk. 2, gælder som udgangspunkt ikke for rammeaftaler, der er omfattet af reglerne om light-regimet i udbudslovens afsnit III.

Løber ved start af stafet

Varigheden af sådanne rammeaftaler skal fastsættes ud fra saglige hensyn i overensstemmelse med de EU-retlige principper i udbudslovens § 2 – særligt med proportionalitetsprincippet for øje.

En rammeaftale, der indgås efter reglerne om light-regimet, kan derfor godt have en løbetid, som er længere end fire år. Den bør dog ikke have en ubegrænset varighed. Den konkrete varighed skal fastsættes sagligt ud fra en vurdering af kontraktens genstand.

Det følger af udbudslovens § 95, stk. 2, at en rammeaftale som udgangspunkt maksimalt kan have en løbetid på fire år. Det følger dog af samme bestemmelse, at rammeaftalers løbetid kan være længere i ekstraordinære tilfælde. Denne vurdering skal ske i overensstemmelse med de EU-retlige principper i § 2, og må ikke være baseret på usaglige hensyn.

Ved indgåelse af offentlige kontrakter om sociale og andre specifikke tjenesteydelser, også kaldet light-regimet, finder udbudslovens afsnit III anvendelse, når værdien af kontrakten mindst svarer til 5.583.825 kr. (2019-værdi).

Begrænsningen i rammeaftalers løbetid på fire år efter udbudslovens § 95, stk. 2, er placeret i udbudslovens afsnit II. Udgangspunktet er derfor, at begrænsningen ikke finder direkte anvendelse på rammeaftaler, der udbydes efter reglerne i afsnit III.

Udbudslovens afsnit III indeholder mere lempelige procedureregler, og indeholder ingen selvstændige bestemmelser angående rammeaftalers løbetid. Ved indkøb efter reglerne om light-regimet, følger det, at ordregiver skal fastlægge en procedure for indkøbet i overensstemmelse med de EU-retlige principper i udbudslovens § 2. Fastsættelsen af løbetiden for en rammeaftale skal derfor ske på baggrund af saglige hensyn og under iagttagelse af proportionalitetsprincippet.

Bestemmelserne i udbudslovens afsnit II er også baseret på de EU-retlige principper, og det er derfor Rådgivningsenhedens vurdering, at hensynene bag § 95, stk. 2 bør inddrages i fastsættelsen af løbetiden for en rammeaftale, der udbydes efter reglerne om light-regimet. Dette indebærer, at en løbetid på fire år for rammeaftaler som hovedregel vil være saglig. Yderligere fremgår det af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning ”Udbudsloven – Vejledning om udbudsreglerne” fra 2016, at det vil være i strid med udbudslovens regler at indgå tidsubegrænsede rammeaftaler.

Eksempler på forhold, der kan begrunde en længere løbetid end fire år, kan hentes i lovbemærkningerne til udbudslovens § 95, stk. 2. Heraf fremgår, at ekstraordinære tilfælde for eksempel kan foreligge, hvis ansøgerene eller tilbudsgiverne har brug for at indkøbe udstyr, hvis afskrivningsperiode er længere end fire år, og hvor det konkrete behov for udstyret kan opstå til enhver tid under rammeaftalens samlede løbetid. Desuden kan det forhold, at leverandørens indtjeningsperiode vil blive afkortet som følge af den tid, der skal bruges på udvikling af den udbudte opgave, udgøre et ekstraordinært forhold.