Krav til økonomiske og finansielle nøgletal under coronakrisen

06-05-2020
Viden Rådgivning

Regnskaberne for mange virksomheder vil blive påvirket stærkt negativt i 2020 på grund af coronakrisen. Det skal du være opmærksom på som ordregiver, når du gennemfører udbud og fastsætter minimumskrav til virksomhedernes økonomiske og/eller finansielle egnethed.

Grafer på vist på bærbar computer laptop og hænder der taster

Minimumskravene kan være krav om, at virksomheden skal have en specifik minimumsomsætning, en specifik soliditetsgrad eller lign. i det seneste regnskabsår for at være egnet til at deltage i udbuddet.

Overvej dine minimumskrav

Ved kommende udbud vil et vurderingsgrundlag, der tager udgangspunkt i et eller to fastsatte regnskabsår derfor, i nogle brancher, ikke give et reelt billede af virksomhedens finansielle og økonomiske formåen. Som ordregiver bør du derfor være tilbageholdende med at angive, hvad der tidligere har været sædvanligt for branchen eller blot stille tidligere anvendte minimumskrav til de økonomiske og finansielle nøgletal.

Brancherne er påvirket forskelligt af coronakrisen, og dermed vil det afhænge af en konkret vurdering, hvilke krav der skal stilles til økonomiske og finansielle nøgletal, samt hvilket niveau eventuelle minimumskrav skal have. Hvis du som ordregiver ønsker at anvende økonomiske og finansielle nøgletal, kræver det en undersøgelse af, hvordan markedet er blevet påvirket. Stiller du for høje minimumskrav, som markedet ikke kan leve op til, kan det resultere i manglende konkurrence, eller at du må blive nødt til at annullere udbuddet. Det vil altid være muligt at inddrage dette emne i en eventuel markedsdialog.

Foretag en helhedsvurdering

Det kan også anbefales, at du i udbudsprocessen i stedet foretager en helhedsvurdering ved vurdering af virksomhedens økonomiske og finansielle formåen, f.eks. ved at sammenholde regnskaberne for flere foregående år. Derudover kan du stille krav om konkrete udtalelser fra virksomhedens revisor eller underskrivelse af en tro- og loveerklæring om, at virksomhedens økonomiske og finansielle tilstand fortsat er uændret eller i positiv udvikling.

Alternativt kan du kræve en sikkerhedsstillelse i form af en bankgaranti på kontraktstørrelsen. Hvordan bankgarantien stilles, varierer fra kreditudbyder til kreditudbyder, men er helt sikkert en omkostning, som tilbudsgiver vil indregne i sit tilbud. Det anbefales derfor ikke at benytte denne form for garanti, medmindre kontraktens genstand berettiger dette.

Kontakt Rådgivningsenheden

Du kan kontakte hotlinen på 30 35 28 18, hvis du har behov for sparring eller rådgivning i forhold til, hvad du skal være opmærksom på ved kommende udbud.