Spørgsmål og svar: Hvordan beregner jeg 6-dages fristen for afgivelse af supplerende oplysninger?

29-10-2020
Frister og spørgsmål

Det korte svar er, at ansøger eller tilbudsgiver skal have 6 fulde dage til at forholde sig til oplysningerne.

Hånd holder timeglas

Under en udbudsproces har du som ordregiver adgang til at meddele eventuelle supplerende oplysninger om udbudsmaterialet og supplerende dokumenter. Det følger af udbudsloven § 134, stk. 1, at fristen for meddelelse af supplerende oplysninger er 6 dage før udløbet af fristen for afgivelse af ansøgning eller tilbud.
Dette skal sikre, at ansøgere eller tilbudsgivere som minimum får 6 dage inden fristens udløb til at forholde sig til de supplerende oplysninger og dokumenter.
Frister skal beregnes i henhold til fristforordningen (Rådets forordning nr. 1182/71 af 3. juni 1971). Fristen for afgivelse af supplerende oplysninger er angivet i dage, og den skal derfor beregnes efter reglerne for beregning af frister i dage.

Om beregning af frister i dage fremgår følgende af fristforordningen:
Art. 3, stk. 1, 2. pkt.: "Såfremt en tidsfrist udtrykt i dage, uger, måneder eller år skal regnes fra det øjeblik, hvor en begivenhed indtræffer, eller en handling foretages, medregnes den dag, i løbet af hvilken begivenheden eller handlingen sker, ikke ved beregningen af fristen."
Art. 3, stk. 2, litra b.: "En tidsfrist udtrykt i dage indledes med begyndelsen af den første time på fristens første dag og udløber med udgangen af den sidste time på fristens sidste dag."

Eksempel:
Tilbudsfristen er den 28. oktober, kl. 12.00. Det betyder, at den 27. oktober er fristens første dag. For at få 6 fulde dage, skal tilbudsgiverne derfor have den 27., 26., 25., 24. 23. og 22. til at forholde sig til oplysningerne.
Fristen for meddelelse af supplerende oplysninger vil således være den 21. oktober med udgangen af dagen (kl. 23.59).

Når du skal fastsætte en frist angivet i dage, er udgangspunktet, at når den sidste dag falder på en lørdag, søndag eller helligdag, udløber fristen med udgangen af den følgende arbejdsdags sidste time. Dette gælder ikke ved frister, hvor der regnes tilbage fra en bestemt dato, som man gør ved fastsættelsen af fristen for supplerende oplysninger, jf. fristforordningen art. 3, stk. 4. Det betyder, at fristens sidste dag, som i eksemplet ovenfor er den 21. oktober, gerne må falde på en lørdag, søndag eller helligdag.

Fristforordningen tager ikke eksplicit stilling til, hvordan frister i dage beregnes, når et specifikt tidspunkt på dagen er fastsat, fx den 28. oktober kl. 12.00. Derfor forelagde Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen spørgsmålet om beregning af fristen for supplerende oplysninger for EU-Kommissionen. Kommissionen bekræftede, at fristen skal beregnes efter art. 3, stk. 2, litra b, og at tilbudsgiverne skal have 6 hele dage.
Halve dage indgår således ikke i beregningen, og det har derfor ikke betydning, hvornår på dagen du sætter din tilbudsfrist. Lovbemærkningerne til udbudsloven § 134 er på dette punkt ikke i overensstemmelse med fristforordningens beregning af frister i dage.

Den korrekte beregningsmetode fremgår af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning ”Dialog før og under udbudsprocessen”, februar 2018, s. 22-23.

Hent vejledningen ”Dialog før og under udbudsprocessen” (pdf) hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du skal beregne de konkrete minimumsfrister i dit udbud, kan du anvende værktøjet "Fristberegneren", som er stillet til rådighed af Advokatfirmaet Poul Schmith.

Gå til fristberegneren.dk