Spørgsmål og svar: Må jeg som ordregiver i et EU-udbud indhente et manglende ESPD fra en tilbudsgiver?

01-01-2022
Udvælgelse, egnethed og dokumentation

Det afhænger af, hvilke oplysninger du har efterspurgt i ESPD’et.

Af udbudslovens § 159, stk. 5 fremgår det, at en ordregiver, under overholdelse af principperne i lovens § 2, kan anmode ansøgeren eller tilbudsgiveren om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre ansøgningen eller tilbuddet ved at indsende relevante oplysninger eller dokumentation inden for en passende frist. Som udgangspunkt må du anmode om et ESPD efter ansøgning- eller tilbudsfristens udløb, hvis anmodningen ikke fører til, at ansøgeren eller tilbudsgiveren fremsætter en ny ansøgning eller et nyt tilbud.

Det vil være en konkret vurdering, om nye oplysninger medfører, at der er fremsat en ny ansøgning eller tilbud. Det vil eksempelvis ikke betragtes som fremsættelse af en ny ansøgning eller et nyt tilbud, hvis det objektivt kan konstateres, at de relevante oplysninger i det indsendte ESPD, forelå på tidspunktet for ansøgnings- eller tilbudsfristens udløb.

Som ordregiver skal du derfor være varsom med at indhente manglende oplysninger i forbindelse med referencer i et ESPD – særligt hvor referencerne skal beskrives og målrettes i forhold til et konkret udbud.
Det kan betragtes som en fremsættelse af en ny ansøgning eller et tilbud, hvis ansøger eller tilbudsgiver anmodes om at eftersende de manglende oplysninger, da de får en tidsmæssig fordel efter fristens udløb ved at få mulighed for at beskrive og målrette deres referencer.

Er der derimod tale om manglende regnskabstal, fx angivelse af årlig omsætning, vil disse oplysninger som udgangspunkt foreligge på tidspunktet før ansøgnings- eller tilbudsfristens udløb. Eftersendelse af sådanne oplysninger vil derfor som udgangspunkt ikke medføre fremsættelse af en ny ansøgning eller tilbud.
Som ordregiver skal du være opmærksom på, at man ikke må anmode tilbudsgiveren om at indsende eller supplere et ESPD, hvis det i udbudsmaterialet udtrykkeligt er angivet, at det vil føre til afvisning, hvis oplysningerne ikke er afleveret inden ansøgnings- ellertilbudsfristens udløb.