Spørgsmål og svar: Skal der foretages en vurdering af klar grænseoverskridende interesse ved et indkøb, hvis kontraktgenstanden skal leveres eller udføres uden for EU?

02-01-2022
Indkøb under tærskelværdien

Når en dansk ordregiver skal foretage et indkøb, er ordregiveren forpligtet til at vurdere om indkøbet har klar grænseoverskridende interesse, selvom kontrakten skal udføres uden for EU. Det forhold, at kontrakten skal udføres i et tredjeland, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at kontrakten ikke kan anses for at have en klar grænseoverskridende interesse. Der skal således foretages en konkret vurdering af, om virksomheder inden for EU vil have en interesse i at byde på kontrakten.

En dansk ordregiver skal følge udbudslovens regler, når der foretages indkøb, uanset hvor indkøbet skal leveres eller udføres. Det følger af udbudsreglerne, at ordregiveren skal sikre en passende grad af offentlighed om offentlige kontrakter, som har en klar grænseoverskridende interesse. Denne forpligtelse er udmøntet i udbudslovens afsnit IV, hvorefter ordregiveren skal annoncere kontrakten forud for indgåelsen, jf. udbudslovens § 191.

Det fremgår af lovbemærkninger til udbudslovens § 191, at en kontrakt vil have en klar grænseoverskridende interesse, hvis ordregiveren vurderer, at en virksomhed i en anden medlemsstat kan være interesseret i at byde på kontrakten. Det beror på en konkret vurdering, om en kontrakt har en klar grænseoverskridende interesse. Ved vurderingen skal der lægges vægt på følgende forhold:

  • Kontraktens genstand
  • Kontraktens anslåede værdi
  • Kontraktens varighed
  • Forholdene i den pågældende branche
  • Det geografiske sted, hvor kontrakten skal udføres.

Det forhold, at kontrakten skal udføres i et tredjeland, er ikke i sig tilstrækkeligt til, at kontrakten ikke kan anses for at have en klar grænseoverskridende interesse. Der skal således foretages en konkret vurdering af, om virksomheder inden for EU vil have en interesse i at byde på kontrakten. Selvom kontrakten fx skal udføres i et tredjeland, kan der være europæiske virksomheder, som kan have interesse i kontrakten, fx fordi de allerede opererer i området.

Hvis kontrakten derimod ikke er relevant for virksomheder inden for EU, fx fordi udførelse af kontrakten kræver kendskab til lokale forhold, sprog, særlige regler i det pågældende tredjeland og fordi kontraktens værdi er begrænset, er der ikke pligt til forudgående annoncering af kontrakten. I denne situation kan kontrakten tildeles en lokal økonomisk aktør i overensstemmelse med udbudslovens afsnit V om indkøb på markedsmæssige vilkår.

Det skal bemærkes, at EØS-lande, dvs. Norge, Island og Liechtenstein, ikke skal betragtes som tredjelande ved vurderingen af klar grænseoverskridende interesse. I kraft af EØS-aftalen er disse lande også underlagt det indre marked. Hvis I fx ønsker at tildele en kontrakt til en lokal økonomisk aktør i Norge, vil sådan en kontrakt som udgangspunkt have en klar grænseoverskridende interesse.

Det skal endeligt nævnes, at udbudsreglerne kun finder anvendelse for indgåelse af offentlige kontrakter, dvs. gensidigt bebyrdende aftaler, der indgås skriftligt mellem en eller flere ordregivere og en eller flere økonomiske aktører, jf. udbudsloven § 24, nr. 24.  Udbudsreglerne finder således ikke anvendes for donationer eller for tildeling af midler på grundlag af en lov eller en administrativ bestemmelse.