Kan ordregiver forlænge standstill-perioden?

16-09-2022
Stand-still og kontraktindgåelse

Ja, ordregiver kan fastsætte en standstill-periode, der er længere end den obligatoriske periode på 10 dage, eller efterfølgende inden udløbet af den obligatoriske periode forlænge perioden ved at meddele det til de berørte ansøgere eller tilbudsgivere.

Foto

Standstill-periodens varighed

Når ordregiver træffer beslutning om at tildele en kontrakt, der er omfattet udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, må ordregiver tidligst indgå kontrakten efter udløbet af en standstill-periode på 10 kalenderdage (hvis underretningen sker elektronisk ellers efter 15 dage) regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver afsender underretning til de berørte ansøgere eller tilbudsgivere, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 3, stk. 1, nr. 1.

Ordregiven kan fastsætte en længere standstill-periode end den obligatoriske periode på 10 kalenderdage, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 3, stk. 2.

Formålet med standstill-perioden

Standstill-perioden er en obligatorisk pause i udbudsprocessen, som indskydes mellem ordregivers tildelingsbeslutning og ordregivers underskrivelse af kontrakten. Formålet med denne pause er at give forbigåede tilbudsgivere reel mulighed for at klage over indgåelsen af en kontrakt eller ordregivers tildelingsbeslutning på et tidspunkt, hvor ordregiver endnu ikke har underskrevet kontrakten, og hvor en eventuel overtrædelse af udbudsreglerne stadig kan afhjælpes.

Ordregivers behov for en længere standstill-periode

Ordregiveren kan have et ønske om at forlænge den frist for udløb af standstill-perioden, der er angivet i underretningen om tildelingsbeslutningen. Fx hvis denne har været i dialog med en tilbudsgiver om nogle klagepunkter, som ordregiveren gerne vil have tid til at afklare. Har ordregiveren i underretningen til de berørte ansøgere og tilbudsgivere oplyst den obligatoriske standstill-periodes udløb, kan ordregiveren således efterfølgende inden udløbet af den obligatoriske periode forlænge perioden ved meddelelse til de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Lovbemærkningerne til lov om Klagenævnet for Udbud § 3, stk. 2. Indgives en klage i den af ordregiveren fastsatte forlængede standstill-periode, har klagen midlertidigt opsættende virkning, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk. 2.

Indgives klage i standstill-perioden, skal ordregiver afvente, at Klagenævnet for Udbud inden udløbet af fristen herfor på 30 dage har truffet afgørelse om, hvorvidt klagen skal tillægges fortsat opsættende virkning under klagesagens behandling, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk. 2 og 3. 

Tidligere praksis

Som ordregiver skal du være opmærksom på, at muligheden for at forlænge standstill-perioden trådte i kraft med ikrafttrædelsen af udbudsloven pr. 1. januar 2016, hvor lov om håndhævelse af udbudsreglerne blev til lov om Klagenævnet for Udbud. Efter de tidligere regler var der alene en lovbestemt standstill-periode, hvilket betød at selvom ordregiver frivilligt forlængede standstill-perioden, var det kun klager indgivet i den lovbestemte standstill-periode, der fik opsættende virkning. Baggrunden for ændringen var fra lovgivers side, at ordregivere i praksis frivilligt forlængede standstill-perioden, hvorefter tilbudsgiver blev foranlediget til at tro, at dennes retsstilling ikke blev påvirket af, om tilbudsgiveren klagede inden udløbet af den lovbestemte standstill-periode eller inden udløbet af den frivilligt forlængede periode. Klagede tilbudsgiver efter den lovbestemte, men inden den frivilligt forlængede standstill-periode, fik klagen efter Klagenævnet for Udbuds hidtidige praksis imidlertid ikke automatisk opsættende virkning, jf. bl.a. kendelse fra Klagenævnet for Udbud af25. august 2014, Konsortiet 1. NCC Construction Danmark A/S og 2. Krüger A/S mod Hillerød Spildevand A/S.

Det er hensigtsmæssigt, at en klage efter de gældende regler har automatisk opsættende virkning, uanset om den er indgivet i en lovbestemt standstill-periode eller i en forlænget periode, hvorfor reglerne, som er trådt i kraft pr. 1. januar 2016 er til gavn for både ordregivere som tilbudsgivere.

Grib muligheden for dialog

Rådgivningsenheden anbefaler, at du som ordregiver tager dialogen med forbigåede tilbudsgivere, og ved evt. klagepunkter forlænger standstill-perioden, hvis der er behov for mere tid til afklaring. En god dialog med en forbigået tilbudsgiver kan i nogle tilfælde være med til at afholde de forbigåede tilbudsgivere fra at indgive en bred anmodning om aktindsigt eller evt. klage til Klagenævnet for Udbud. Dialog med forbigåede tilbudsgivere kan desuden gøre tilbudsgiverne bedre i stand til at optimere deres næste tilbud og dermed være med til at sikre en god konkurrence om kommende opgaver.

Kontakt os endelig ved spørgsmål

Har du spørgsmål til eller behov for sparring omkring at afholde en dialog med forbigåede tilbudsgivere – så ring endelig til os på 3035 2818 – vi sidder klar til at besvare dine spørgsmål.