Sådan kommer du frem til, om din ydelse er omfattet af light-regimet

01-03-2020
Light-regimet

Der er en række sociale og andre specifikke tjenesteydelser, der er omfattet af de særlige lempelige procedureregler i udbudslovens afsnit III. De kaldes i daglig tale light-ydelser. For at en ydelse kan være omfattet af light-regimets regler, skal den være omfattet af en af de CPV-koder, der fremgår af listen i udbudsdirektivets bilag XIV. I denne faglige artikel fra Rådgivningsenheden gennemgår vi, hvordan du finder frem til de relevante CPV-koder.

Baggrunden for at indføre light-regimet i udbudsdirektivet var, at visse kategorier af tjenesteydelser som udgangspunkt har en begrænset grænseoverskridende interesse. Det gør sig bl.a. gældende for de tjenesteydelser, der kan betragtes som personlige tjenesteydelser, såsom visse sociale, sundhedsmæssige og uddannelsesmæssige tjenesteydelser.

For at være omfattet af light-regimets regler skal ydelsen være omfattet af en af de CPV-koder, der fremgår af listen i udbudsdirektivets bilag XIV. Listen er udtømmende og indeholder en række CPV-koder for konkrete tjenesteydelser, der hver især er fordelt på en række overordnede tjenesteydelseskategorier.

De overordnede kategorier er: 

 • sundheds- og socialvæsen samt tilknyttede tjenesteydelser
 • administrative tjenester på det sociale område, uddannelsesområdet, sundhedsområdet og det kulturelle område
 • lovpligtig sygesikring
 • velfærdsydelser
 • andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser, herunder tjenesteydelser ydet af fagforeninger, politiske organisationer, ungdomsorganisationer og andre medlemsbaserede organisationstjenester 
 • religiøse tjenester, hotel- og restaurationsydelser
 • visse juridiske tjenesteydelser, andre administrative tjenester og tjenester for den offentlige sektor
 • tjenester for lokalsamfundet, fængselsrelaterede tjenester
 • tjenester i forbindelse med offentlig sikkerhed og visse redningstjenester, efterforsknings- og sikkerhedstjenester, internationale tjenester, posttjenester og visse diverse tjenesteydelser.

Skal du indkøbe en tjenesteydelse, er det CPV-koden, der er afgørende for, om ydelsen er omfattet af reglerne for light-regimet i udbudslovens afsnit III, eller om der er udbudspligt efter udbudslovens afsnit II.

Hvordan finder jeg en dækkende CPV-kode?

CPV står for Common Procurement Vocabulary og er et fælles referencesystem for offentlige kontrakter i EU. CPV-koderne er udviklet med henblik på at sikre en ensartet forståelse og beskri-velse af de udbudte kontrakter på tværs af medlemsstaterne og er derfor udgivet på alle de officielle fællesskabssprog.

Når du skal finde en CPV-kode til at dække dit indkøb, skal du fokusere på kerneopgaven i dit indkøb. Består din opgave fx i at indhente ekstern konsulentbistand til en analyse af det danske sundhedsvæsen, så vedrører kerneopgaven netop en analyse og ikke ydelser leveret af det danske sundhedsvæsen. Alle CPV-koderne kaldes sammen med deres tilhørende beskrivelser for CPV-glossaret, og kan findes i CPV-forordningens bilag I.

Se EU-Kommissionens CPV-forordning

CPV-glossaret er udtømmende og omfatter et primær- og et supplerende glossar. Det er koden i primærglossaret, der beskriver ydelsen, og dermed regelsættet. Det supplerende glossar kan anvendes til at give en mere detaljeret beskrivelse af kontraktgenstanden ved at præcisere arten eller brugen af kontraktens genstand.

Primærglossaret er baseret på en træstruktur og indeholder en række 8-cifrede numeriske koder og et niende ciffer, der bruges til kontrol af de foranstående cifre. Koderne er inddelt i en række afdelinger, grupper, klasser, kategorier og underkategorier. Jo længere man bevæger sig fra afdelingsniveau ned til kategoriniveau, des mere detaljeret bliver beskrivelsen.

For at finde den rigtige CPV-kode, kan det derfor være en god ide at se listen igennem ud fra træstrukturen og finde den beskrivelse, der bedst passer til din opgave.

Eksempel

De første to tal definerer afdelingen, fx

79000000: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsfø-ring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed

De efterfølgende seks tal uddyber grupperinger, kategorier og klasser, fx

79100000: Juridisk virksomhed
79120000: Konsulentvirksomhed i forbindelse med patenter og ophavsret

79121000: Konsulentvirksomhed i forbindelse med ophavsret

79122100: Konsulentvirksomhed i forbindelse med softwareophavsret

Alternativt kan du søge efter ord, der beskriver din opgave i den elektroniske version af CPV-forordningen og se, om en overordnet eller underordnet kode er mere rammende.

Hjælpeværktøjer til at finde CPV-kode

Der findes forskellige hjælpeværktøjer til at finde frem til den rigtige CPV-kode. Fx kan Udbudsportalens "CPV-automat" gøre søgningen mere overskuelig, uanset om du søger på kontraktens genstand eller går ned gennem træstrukturen. CPV-automaten viser desuden, om der er tale om en light-ydelse eller en fuld udbudspligtig ydelse. 

Tilgå Ubudsportalens CPV-automat

For at være sikker på, om beskrivelsen af koden er implementeret korrekt i søgeservicen, kan det være en god idé at dobbelttjekke med listen over light-regimets ydelser i udbudsdirektivets bilag XIV eller den udtømmende liste over alle CPV-koder omfattet af light-regimet (Excel). Det er nemlig dit ansvar som ordregiver at sikre, at opgaven udbydes efter det korrekte regelsæt.

Hvilken kode passer til opgaven?

Beskrivelserne i CPV-forordningen er ganske korte. Du kan derfor godt få brug for at få udfoldet, hvad beskrivelserne dækker over. Dette kan du gøre gennem forskellige fortolkningsbidrag, som EU-kommissionen har udgivet med forklaringer af specifikke koder på gruppe-, klasse- og kategoriniveau. De kaldes "forklarende noter" til primær glossaret. Det er dog ikke alle kategorier, der er beskrevet i de forklarende noter. 

Noterne er udgivet på alle EU-sprog, så hvis du er i tvivl om brugen af et ord, kan du evt. søge inspiration i andre sproglige versioner. Har du behov for yderligere fortolkningsbidrag, kan du se på CPC-nomenklaturen, som CPV-koderne er bygget på. Her er både en oversigt over koder og forklarende noter. De forklarende noter er dog ikke tilgængelige på dansk. Der er i CPV-forordningens bilag II en sammenligningstabel mellem CPV- og CPC-koderne. Det er dog ikke alle CPV-koder i tabellen, der har en tilsvarende CPC-kode.

Der er i sammenligningstabellen anvendt den midlertidige udgave af CPC-koderne fra 1991, den såkaldte "CPC Provisional". CPC-nomenklaturen er desuden efterfølgende opdateret, senest i version 2.1. Ved fortolkningsspørgsmål kan det derfor være en hjælp også at se i denne version.

Se CPC-nomenklatur version 2.1

Eksempel

Sammenligning mellem en CPV-kode og CPC Provisional og CPC version 2.1

CPV-koden 79414000 – Rådgivning inden for personalespørgsmål. (Ikke omfattet af light-regimet)

I de forklarende noter til CPV er koden kun beskrevet overordnet på klasse-niveau:
Klasse 7941: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning

Denne klasse omfatter:
[…]

– rådgivning inden for personalespørgsmål bestående i rådgivning, vejledning og praktisk bi-stand i forbindelse med en organisations personaleforvaltning

[…]

Den sammenlignelige CPC-Provisional kode er ud fra sammenligningstabellen i CPV-forordningens bilag II: 86504

86504  79414000-9 Rådgivning inden for personalespørgsmål

Den forklarende note i CPC-nomenklaturen til denne kode er lidt mere uddybende og vil kunne bruges til fortolkning i tvivlstilfælde:
86504 Human resources management consulting services

Advisory, guidance and operational assistance services concerning the human resources management of an organization. Human resources consulting assignments may deal with one or a combination of the following: audit of the personnel function, development of a human resource policy, human resource planning, recruitment procedures, motivation and remuneration strategies, human resource development, labourmanagement relations, absenteeism control, performance appraisal and other matters related to the personnel management function of an organi-zation.

I CPC v. 2.1 kan man ved at søge på titlen for kategorien (Human resources management consulting services) se, at koden er 83113 og indeholder følgende beskrivelse:
83113 Human resources management consulting services

This subclass includes:
- providing advice, guidance and operational assistance concerning the human resources strategies, policies, practices and procedures of an organization. 

Human resources consulting assignments may deal with one or more of the following:

 • recruitment, compensation, benefits, performance measurement and appraisal
 • organizational development (improving functioning within and between groups)
 • employee training and development needs
 • outplacement procedures and plans for assistance to employees
 • succession planning
 • compliance with government regulations in areas such as health, safety, workers' compensation and employment equity
 • labour-management relations
 • human resources audits

Beskrivelserne i de to CPC-nomenklaturer minder meget om hinanden, men har dog mindre forskelligheder, der kan bruges i forbindelse med fortolkning af CPV-koden.  

Flere eller overordnede CPV-koder

Det kan være svært at finde en kode, der er præcis og dækkende. En løsning kan være at gå "et eller flere niveauer op" og anvende en mere overordnet gruppe/klasse og/eller at bruge flere koder til at beskrive ydelsen.

Vælges løsningen med at gå "opad i hierarkiet", er det særlig vigtigt at være opmærksom på, om den mere overordnede CPV-kode er omfattet af light-regimet eller ej, idet en overordnet kategori ikke nødvendigvis er en light-ydelse, fordi en bestemt underliggende ydelse er omfattet eller omvendt. 

Eksempel

CPV-kategorien 79611000 Rekrutteringsydelser er en light ydelse, mens den over-ordnede klasse 79610000 Formidling af personale er omfattet af udbudslovens af-snit II.  

Vælger du at anvende en eller flere CPV-koder, der er bredt dækkende for ydelsen og meget overordnet, skal du dog være opmærksom på, at potentielle leverandører kan have svært ved at finde din opgave eller se, hvad din opgave præcist indeholder. Du bør derfor altid vælge så de-taljeret en kode, som muligt, og gerne bruge flere koder til at uddybe opgavens indhold.

Vælger du flere koder, skal du dog angive en hoved CPV-kode i forbindelse med udfyldelsen af udbudsbekendtgørelsen. Denne kode kan med fordel være lidt mere generel end de øvrige koder. Selvom der kan vælges flere koder, anbefaler EU-Kommissionen dog at vælge højst 20 koder.

Er min ydelse omfattet af light-regimet?

Når du har fundet den CPV-kode, der er bedst beskriver din opgave, anvender du udbudsdirektivets bilag XIV eller den udtømmende liste (Excel) til at finde ud af om din opgave er omfattet light-regimet. Fremgår den kode, der bedst beskriver din opgave af direktivets bilag eller i den udtømmende liste, er der tale om en ydelse omfattet af light-regimets regler i udbudslovens afsnit III.

Ydelsen er omfattet af light-regimet – hvad så?

Tærskelværdien for light-regimet er på knap 5,6 mio. kr. (2019-værdi). 

Er kontraktens forventede værdi under denne tærskelværdi, skal indkøbet foretages i henhold til udbudslovens afsnit IV eller V, alt afhængigt af, om kontraktens genstand har klar grænseoverskridende interesse. Til brug for denne vurdering kan du anvende Rådgivningsenhedens skema med overvejelser om indkøb.

Gå til Rådgivningsenhedens skabeloner

Er kontrakten over tærskelværdien, finder reglerne i light-regimet (udbudslovens afsnit III) anvendelse. Disse regler er mere lempelige end reglerne efter afsnit II.

Reglerne i light-regimet giver dig stor frihed til at tilrettelægge proceduren eller fremgangsmåden for dit indkøb, og du har mulighed for at tilrettelægge en udvælgelses- eller forhandlingsprocedure, som passer til dit konkrete indkøb. Proceduren skal dog tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med de grundlæggende EU-retlige principper om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet, og udbuddet skal annonceres i EU-Tidende ved brug af en særlig standardformular til udbud efter light-regimet - standardformularen hedder Sociale og andre specifikke tjenesteydelser.

Består din opgaven af både en tjenesteydelse, der er fuldt udbudspligtig efter afsnit II, samt en ydelse omfattet af light-regimet, er det ydelsen med den højeste værdi, der afgør, hvilket regelsæt der skal anvendes.

Der er ikke en pligt til at opdele en opgave, der består af forskellige ydelser og udbyde dem efter de forskellige regelsæt. Dog må du ikke lægge flere forskellige kategorier af ydelser kunstigt sammen for at omgå loven.